Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/6f0e8d1f-660a-49c1-9917-f29759c2c48d.jpg

Giới thiệu Ứng dụng MyVNPT

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/e9de5e98-1179-4e48-81c4-42f81a06cf65.jpg

Cổng Dịch vụ Công Quốc gia

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/429fe0b8-d6fe-4611-8c93-48f3b97ef446.jpg

Một số lưu ý về việc tắt sóng 2G

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/5fb426e7-0257-44b2-a75e-5ce4d2035443.jpg

BN009-04 Nguyễn Hoàng Yến

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/5f0c781c-de42-4ad9-a618-85037ab9c073.jpg

BN010-01-Hoàng Thị Hoa

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/4c0ee239-4008-450a-b42b-e9aafd662d96.jpg

BN006-10-Nguyễn Thị Vũ Hồng

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/97c84dfa-0bea-4cd8-a03a-a97975bd2606.jpg

BN010-03-Lê Thị Xuân Hoà

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/3a072e0c-ede0-47da-894b-27d30a7a4a6b.jpg

BN010-05-Phạm Thị Vân Anh

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/18e597ef-90f7-47cb-b41c-f3bc36d5e247.jpg

BN010-08-Đỗ Phạm Thanh Bình

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/f9d3d8dc-45f0-45e6-809c-515804926f46.jpg

BN010-15-Đới Thị Diên

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/944898bd-888f-421e-8588-dff29c5fa241.jpg

BN010-16-Hoàng Thị Thu Trang

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/5ed3aa3b-d8d2-40d9-bcaf-d1faa4a2a2fa.jpg

BN010-22-Nguyễn Thị Lan Anh

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/60bb0f51-50e7-4b5c-ab39-0513c7f109b7.jpg

BN10-24-Nguyễn Thị Hoài Thanh

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/22a0c983-c1d5-4195-b96c-48e70ce6a6ab.jpg

BN005-06- Ngô Thị Hồng Phúc

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/81bd8541-688c-41f4-9961-1cf8f04e76ac.jpg

BN005-04-Lê Thị Thu Hiền